Rekrutacja

REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIÓW
DO
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.

im. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) ,Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 831)

§1

O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat albo 5 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

§2

Rekrutacja kandydatów do OSM I st. odbywa się poprzez:
- informację o zasadach przyjęć , warunkach nauki i programie kształcenia oraz poprzez akcję otwartej szkoły,
- wstępne przesłuchania dzieci w przedszkolach poprzedzającym badanie przydatności do kształcenia muzycznego,
- indywidualne zgłoszenia rodziców,
- nabór kandydatów z ogniska muzycznego.

§3

Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się dla OSM I st. w Gnieźnie w miesiącu marcu . Datę badań przydatności kandydatów ustala dyrektor szkoły w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r.
Datę badań przydatności kandydatów ustala dyrektor szkoły w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r.

1. W celu przeprowadzania badań przydatności do kształcenia muzycznego kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjną , wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
2. Badanie przydatności kandydata do OSM I st. polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, rozwoju psychicznego.

 • sposób i zakres przeprowadzania badania przydatności kandydatów ustala komisja
 • kandydaci obowiązkowo poddani są testom Gordona, badającym uzdolienia melodyczne i rytmiczne / 40 pkt. + 40 pkt. /

3. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności, oraz uzyskane przez nich punkty i przekazuje go dyrektorowi szkoły.
4. O przyjęciu decyduje ogólna suma punktów uzyskanych z poszczególnych elementów badania / kandydat musi uczestniczyć we wszystkich formach /
5. Warunkiem przyjęcia kandydata do OSM I st. w Gnieźnie jest uzyskanie największej ilości punktów ze wszystkich form sprawdzenia :

 • uzdolnienia melodyczne 40 punktów /max./
 • uzdolnienia rytmiczne 40 punktów / max./
 • rozwój ogólnej inteligencji 40 punktów / max./
L.p. Suma punktów Ocena
1 120 celująca
2 108-119 bardzo dobra
3 84-107 dobra
4 61-83 dostateczna
5 41-60 dopuszczająca
6 0- 40 niedostateczna


6. W przypadku zakwalifikowania się wystarczającej liczby kandydatów, nie przewiduje się dodatkowego terminu egzaminów.

§4

W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

§5

Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy , do której ma być przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie ogólne - także na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa szkolnego promocyjnego , potwierdzającego zrealizowanie programu obowiązującego dla danej klasy w zakresie przedmiotów ogólnokształcących.

§6

W przypadku ubiegania się do sekcji instrumentów klawiszowych /pianino / i sekcji instr. smyczkowych i szarpanych /gitara / obowiązuje kandydata posiadanie własnego instrumentu.

§7

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności.

§8

Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu badania przydatności.

§9

Dyrektor szkoły i komisja rekrutacyjne- kwalifikacyjna rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania przez rodziców lub opiekunów.

§10

Uczniowie przyjęci do klasy I-ej, mają obowiązek podjęcia nauki w dniu inauguracji roku szkolnego. Jeżeli po upływie - licząc od daty inauguracji - uczeń nie zgłosi się do szkoły, a nieobecność będzie nieusprawiedliwiona, następuje skreślenie z listy uczniów bez odwołania.

Regulamin przyjęty do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej

w dniu 19 kwietnia 2002r.

Ujednolicony tekst regulaminu obowiązuje

od dnia 1lutego 2013r.


REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIÓW

DO

SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. W GNIEŹNIE

Podstawa prawna:
Art.22 ust. l pkt. l w związku z art.32a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz.329 i nr 106, poz.496, z 1997 r.nr 28, poz. 153 i nr 141. poz.943 oraz z 1998 r.nr 117, poz.759 i nr 162, poz.l 126

§1

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej II st. jest ukończenie 13 lat i nie przekroczenie 21 roku życia.

§2

Zespół prowadzi dla kandydatów poradnictwo, obejmujące w szczególności:
- informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia,
- okresową działalność konsultacyjną , między innymi o formie zajęć praktycznych, akcji otwartej szkoły .

§3

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II st. składają podanie wraz ze świadectwem zdrowia bezpośrednio w szkole w następującym terminie: od dnia 15 stycznia do 30 maja .

§4

Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej II st. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

§5

Egzamin wstępny dla kandydatów do szkoły muzycznej II st. przeprowadza się w okresie od dnia 4 maja do 30 czerwca.

§6

Datę egzaminów wstępnych oraz badania przydatności ustala dyrektor szkoły.

§7

W celu przeprowadzania egzaminu wstępnego lub badania przydatności kandydatów dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. Do zadań Komisji należy zorganizowanie przyjęć kandydatów a w szczególności:
1. dokonanie przeglądu podań i innych dokumentów dla ustalenia wykazu
kandydatów kwalifikujących się do ubiegania się o przyjęcie do szkoły,
2. podzielenie kandydatów na grupy według instrumentów,
3. przeprowadzenie egzaminu wstępnego,
4. ogłoszenie wyników egzaminów, które powinno nastąpić w ciągu 3 dni.

§8

W przypadkach uzasadnionych liczbą specjalizacji kształcenia, do przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub badania przydatności kandydatów przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji, o której mowa w pkt.7 zespoły kwalifikacyjne liczą co najmniej 3 osoby.

§9

Z przebiegu egzaminu wstępnego lub badania przydatności Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów nie zakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny.

§10

Protokół o którym mowa w pkt. 9 jest przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia, obowiązującego w szkole .
Prace egzaminacyjne z danego roku są przechowywane w szkole do końca września tego roku .

§11

Egzamin kierunkowy obejmuje:
1. egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,
2. egzamin w formie pisemnej z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce oraz w formie ustnej z kształcenia słuchu, z programu szkoły muzycznej I st., lub podstawowej szkoły muzycznej.

§12

1. Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja
2. Czas trwania egzaminów kierunkowych ustala komisja
3. Tematy egzaminów objęte są zasadą ochrony tajemnicy służbowej

§13

1. Oceny egzaminacyjne ustala Komisja lub zespoły kwalifikacyjne odrębne dla każdego przedmiotu i każdej części egzaminu wstępnego według następującej skali ocen:

L.p. Stopień Skrót literowy Wartość liczbowa Wartość
1 Celujący cel. 6 25
2 Bardzo dobry bdb 5 21-24
3 Dobry db 4 16-20
4 Dostateczny dst. 3 13-15
5 Dopuszczający dop. 2 11-12
6 Niedostateczny ndst. 1 do 10


2. Po każdej części egzaminu wstępnego komisja wpisuje do protokołu uzyskaną przez kandydata ilość punktów.
3. Ostateczną ocenę egzaminu wstępnego ustala komisja z uwzględnieniem ilości punktów z poszczególnych przedmiotów i części egzaminu.

§14

1. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż pierwsza

2. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy ,do której kandydat ma być przyjęty.

§15

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w § 14 ust. 2

§16

1. Ilość przyjęć jest określona przez dyrektora zespołu na podstawie aktualnych możliwości finansowych placówki
2. Ilość przyjętych uczniów na poszczególne instrumenty określa dyrekcja na podstawie aktualnych potrzeb szkoły.

§17

Dyrektor decyduje o przyjęciu do szkoły na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego. Ostateczna ocena jest sumą ocen z poszczególnych egzaminów podzieloną przez ich ilość.

§18

Komisja ogłasza listę kandydatów do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu egzaminów wstępnych.


INFORMACJA DLA RODZICÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie

 1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Gnieźnie jest szkołą publiczną.
 2. Organem prowadzącym i nadzorującym szkołę jest Minister Kultury.
 3. Nauka trwa 6 lat.
 4. Szkoła realizuje ustalone programy przedmiotów muzycznych w sekcjach:
  - instrumentów klawiszowych
  - instrumentów smyczkowych i szarpanych: skrzypce, wiolonczela,
  - gitara.
  - instrumentów dętych i perkusji: klarnet, trąbka, flet, waltornia, perkusja
 5. Szkoła realizuje program nauczania przedmiotów ogólnokształcących w pełnym zakresie wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Kultury.
 6. Główne zadania szkoły to:
  • rozwijanie zdolności artystycznych/muzycznych/
  • przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców muzyki
  • przygotowanie uczniów do kształcenia muzycznego II stopnia
  • aktywizowanie do działalności kulturalnej na rzecz środowiska szkolnego.
 7. Nauka na instrumentach jest indywidualna, pozostałe przedmioty muzyczne prowadzone są w minimum 12 osobowych grupach.
 8. Kształcenie ogólne odbywa się w systemie klasowo-lekcyjnym, zorganizowanym w dwóch budynkach szkolnych.
 9. Przyjęcie uczniów odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności do nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznym regulaminem szkoły.
 10. Przydatność kandydata do kształcenia muzycznego OSM l st. bada specjalna komisja badania uzdolnień muzycznych powołana przez Dyrektora Zespołu.
 11. Termin badania przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego zostaje wyznaczona w odrębnym terminarzu.
 12. Rekrutacja i wstępne badania dzieci w przedszkolach rozpoczynają się od miesiąca lutego danego roku szkolnego.
 13. Rodzice, których dzieci nie uczęszczają do przedszkoli, zgłaszają dziecko indywidualnie w Sekretariacie Szkoły - telefon: 426-49-27.
 14. Warunki przyjęcia uczniów do OSM l st. zawarte są w regulaminie wewnętrznym szkoły.
 15. Szkoła przyjmuje uczniów do klasy 1 zgodnie z decyzją władz prowadzących i nadzorujących szkołę.
 16. Uczeń może być przyjęty do klasy programowo wyższej po zbadaniu przydatności i umiejętności gry na instrumencie przez komisję.