Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Regulamin zajęć od 25.05.2020 r.

Regulamin określający zasady organizacji  i prowadzenia  zajęć  opiekuńczo – wychowawczych

w  klasach I-III  w POSM I st. od 25.05.2020 r.

  1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych .
  2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
  3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
  4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
  5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego   żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych,  higienicznosanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

      6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

       7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  (1 uczeń – 1  ławka szkolna).

8.      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku  szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce . Uczniowie nie powinni wymieniać się  przyborami szkolnymi między sobą.

9.    Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10.  Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

13. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

15. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów .

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

18.Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

19. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

20. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

21. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

22. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

23. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

24.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

25.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

26.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

27. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,                               z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

28. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.

29.  Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

30.Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

          Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2.Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

3.Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

4.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie   ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

5. Należy stosować monitoring codziennych prac porządkowych, ze    szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

6.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7.Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

3.Sala nr 2 na parterze to  (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie, tel: (61) 426 22 42,

tel: (61) 426 22 43, fax: (61) 426 27 77.

Dyrektor

Rafał Stańczak

Wydarzenia

Skip to content