Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Deklaracja dostępności

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony muzyczna.gniezno.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

Treści i artykuły opublikowane przed 24.09.2020 r. mogą nie być w pełni dostępne

Dokumenty PDF,DOC,DOCX,ODT mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo

Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Oświadczenie sporządzono dnia 24.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

INFORMACJE KONTAKTOWE:

E-mail: zpsm-gniezno@o2.pl

Telefon: (61) 426-34-60

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie, ul. Mieszka I 20 i ul. Mieszka I 64, 62-200 Gniezno

Do budynków szkoły prowadzi jedno główne wejście. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściami do szkół nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób z zewnątrz szkoły.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła nie ma tłumacza języka migowego.

DANE TELEADRESOWE:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie
ul. Mieszka I 20
62-200 Gniezno
telefon: (61) 426-34-60
email: zpsm-gniezno@o2.pl

Wydarzenia

Skip to content