Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Komunikat: PRACA OD 25.05.2020 r. POSM I st.

Od poniedziałku 25.05.2020 r. ruszają zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla klas I-III.

Udział uczniów klas 1-3 w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych od 25.05. jest dobrowolny.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8:00-13:00. Uczniowie przebywać będą w sali nr 5, przy stolikach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:

– Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

– Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci nie wchodząc do budynku szkolnego.

– Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

– Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

– Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

– Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

– W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów to min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna) bez możliwości bezpośredniego kontaktu.

– W sali uczeń przebywa w maseczce ochronnej i rękawiczkach jednorazowych.

– Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

– Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

– Nie będą organizowane żadne  wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).

Szczegółowe wytyczne GIS, MZ, MEN na stronie internetowej www.gov.pl

Wydarzenia

Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że najbliższy piątek 12 czerwca jest, zgodnie z wcześniej ustalonym rocznym kalendarium roku szkolnego, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.