Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Komunikat: PRACA OD 25.05.2020 r. POSM I st.

Od poniedziałku 25.05.2020 r. ruszają zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla klas I-III.

Udział uczniów klas 1-3 w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych od 25.05. jest dobrowolny.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8:00-13:00. Uczniowie przebywać będą w sali nr 5, przy stolikach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:

– Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

– Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci nie wchodząc do budynku szkolnego.

– Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

– Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

– Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

– Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

– W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów to min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna) bez możliwości bezpośredniego kontaktu.

– W sali uczeń przebywa w maseczce ochronnej i rękawiczkach jednorazowych.

– Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

– Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

– Nie będą organizowane żadne  wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).

Szczegółowe wytyczne GIS, MZ, MEN na stronie internetowej www.gov.pl

Wydarzenia

Skip to content