Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Dotacje rządowe

Od września 2012r. uczniowie klas I-III OSM I st. biorą udział w Europejskim Programie „Owoce w szkole” realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr 168, poz. 1012 z późn. zm.) Uczniowie 3 razy w tygodniu otrzymują porcję warzyw i owoców.

Komisja Europejska powołała do życia w 2009 r. program Owoce w szkole jako odpowiedź na obserwowany od kilku lat stały spadek spożycia owoców i warzyw w Unii Europejskiej. Trend ten może nie tylko wpływać niekorzystnie na sytuację na rynku owoców i warzyw, ale przede wszystkim negatywnie oddziaływać na codzienną dietę Europejczyków, a w szczególności dzieci. Program Owoce w szkole ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie.

Wyniki przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej niezależnej oceny programu potwierdziły jego pozytywne rezultaty i wykazały, iż:

  • skala programu w UE z roku na rok rośnie, w roku szkolnym 2010/2011 w UE uczestniczyło w nim 8,1 mln dzieci z 54 tys. szkół, które otrzymały ok. 43,7 tys. ton 
  • program zainicjował intensywną współpracę pomiędzy sektorami rolnictwa, zdrowia i edukacji, która jest kluczowa dla jego powodzenia,
  • w większości państw uczestniczących w programie wykazano pozytywny wpływ programu na spożycie owoców i warzyw przez dzieci, utrzymanie się tych korzystnych zmian w kolejnych latach będzie przedmiotem badań w przyszłości,
  • aby osiągnąć trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci kluczowa jest realizacja przez szkoły atrakcyjnych działań edukacyjnych,
  • szczególnie istotne jest znaczenie programu w przypadku dzieci pochodzących ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Od września 2012r. niemal wszyscy uczniowie klas I-VI OSM I st. biorą udział w Ogólnopolskim Programie „Mleko z klasą”. Trzy razy w tygodniu uczniowie otrzymują 250ml mleka, w ramach Europejskiego Programu Dopłat do Spożycia Mleka w Szkołach.

W lutym 2013 r. zgłosiliśmy naszą szkolę do programu związanego ze ,,Szklanką mleka” dla szkół. Jest to program o nazwie ,,Mam kota na punkcie mleka” organizowanym przez Polską Izbę Mleka ze środków Funduszu Promocji Mleka. Dzięki niemu mamy możliwość uczestniczyć w szeregu konkursach , otrzymywać broszury edukacyjne związane z promocją mleka i przetworów mlecznych.

Wydarzenia

Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że najbliższy piątek 12 czerwca jest, zgodnie z wcześniej ustalonym rocznym kalendarium roku szkolnego, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.