Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Informacje ogólne

Zespół Szkół dysponuje dwoma budynkami: budynek główny mieści się przy ulicy Mieszka I 20, a pawilon dydaktyczny przy ulicy Mieszka I 64. Od dnia 01.09.1998 r. dyrektorem jest mgr Rafał Stańczak a wicedyrektorem mgr Grażyna Kaczmarek. Placówka zatrudnia 47 pracowników pedagogicznych i 10 administracyjno-biurowych, w sumie 57 osoby, z czego większość posiada wyższe wykształcenie. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi kształcenie w 8-letnim cyklu nauczania przedmiotów ogólnych i muzycznych. Uczniowie uczęszczają w sumie na 28 zajęć edukacyjnych. W poszczególnych klasach instrumentalnych kształci się ponad 150 osób, z czego najliczniejsza jest klasa fortepianu i skrzypiec. Liczebność klas w systemie ogólnokształcącym mieści się w granicach od 19 do 25 uczniów. Na zajęciach ogólnomuzycznych uczniowie podzieleni są na grupy / kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne. Szkoła Muzyczna II stopnia prowadzi kształcenie w 6-letnim cyklu nauczania przedmiotów muzycznych.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych jest jedyną tego typu placówką w powiecie gnieźnieńskim. Prowadzi bogate życie artystyczne przyczyniając się do rozpowszechniania kultury muzycznej na terenie Gniezna i powiatu. Organizuje koncerty głównie na terenie szkoły, ale także korzystając z sal: Młodzieżowego Ośrodka Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Teatru im. A. Fredry. Korzysta również z zaproszeń szkół i przedszkoli gnieźnieńskich, a także koncertuje gościnnie w różnych kościołach. Utworzone zostały stałe zespoły muzyczne z różnym instrumentarium i różną obsadą. Jednak tworzone są i dodatkowe zespoły na potrzeby poszczególnych koncertów, by w jak najwyższym stopniu zadowolić zróżnicowaną publiczność (zespoły: fletów prostych, smyczkowy, instrumentów dętych, perkusyjny, rytmiczny, wokalny). W koncertach biorą udział wszyscy uczniowie bez względu na wiek i rodzaj instrumentu.

O poziomie artystycznym szkoły świadczy wysoki procent uczniów kończących ją i kontynuujących naukę w różnego typu średnich i wyższych szkołach muzycznych całego kraju. Od roku 1945 do 2003 szkołę ukończyło blisko 1000 absolwentów. Wśród nich należy wyróżnić tak znanych artystów i światowej sławy pedagogów jak prof. Urszulę Trawińską-Moroz, byłego wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacka Weissa, prof. Pawła Radzińskiego, Michała Skorego, Kazimierza Konarowskiego i wielu innych.

Uczniowie biorą czynny udział w wielu konkursach regionalnych, ogólnokrajowych i zagranicznych zdobywając wyróżnienia i nagrody. W związku z tym Zespół prowadzi współpracę metodyczną z Akademiami Muzycznymi w Poznaniu, Bydgoszczy i Wrocławiu celem dalszego podnoszenia poziomu. Organizuje też liczne koncerty artystów scen polskich i zagranicznych. W ostatnich latach w murach naszej szkoły gościli m.in. prof. Andrzej Tatarski, prof. Jerzy Godziszewski, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Zajcew, Walery Szacki, Jan Nowowiejski, orkiestry z Niemiec, Danii i Holandii.

W Wielkopolsce Zespół znany jest z organizacji Regionalnego Konkursu Pianistycznego na dwa fortepiany i cztery ręce, którego V edycja odbyła się w kwietniu 2003 r. Duet z naszej szkoły podstawowej zajął drugie miejsce- (w każdej edycji mamy swoich reprezentantów, którzy zajmują czołowe miejsca). Koncerty uznanych artystów, cenionych pedagogów oraz absolwentów i uczniów Szkoły dają środowisku gnieźnieńskiemu możliwość kontaktu z muzyką poważną, wykonywaną na żywo. W ostatnich latach Zespół prowadzi wzmożoną działalność koncertową organizując rocznie około 50 otwartych dla społeczeństwa miasta występów. Absolwenci stanowią również podstawę wielu gnieźnieńskich chórów, zespołów i orkiestr, mając przez to istotny wpływ na życie kulturalne miasta i powiatu.

Specyfiką szkolnictwa artystycznego jest łączenie kształcenia ogólnego z muzycznym. W szkole podstawowej zajęcia ogólnokształcące prowadzi 10 nauczycieli, wszyscy posiadają wyższe wykształcenie. Swą pracę muszą zintegrować z działaniami pedagogów-muzyków. Na początku każdego roku szkolnego ustalany jest terminarz szkolnych imprez, przeglądów i egzaminów. Jest on tak ustalany, aby zbytnio nie komplikował pracy nauczycieli przedmiotów ogólnych. Efekty tej współpracy widać nie tylko na licznych koncertach, konkursach, ale także w wynikach uzyskiwanych przez uczniów na koniec roku szkolnego.

Wydarzenia

Skip to content