Rekrutacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie

 1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Gnieźnie jest szkołą publiczną.
 2. Organem prowadzącym i nadzorującym szkołę jest Minister Kultury.
 3. Nauka trwa 8 lat.
 4. Szkoła realizuje ustalone programy przedmiotów muzycznych w sekcjach:
  - instrumentów klawiszowych
  - instrumentów smyczkowych i szarpanych: skrzypce, wiolonczela,
  - gitara.
  - instrumentów dętych i perkusji: klarnet, trąbka, flet, waltornia, perkusja
 5. Szkoła realizuje program nauczania przedmiotów ogólnokształcących w pełnym zakresie wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Kultury.
 6. Główne zadania szkoły to:
  • rozwijanie zdolności artystycznych/muzycznych/
  • przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców muzyki
  • przygotowanie uczniów do kształcenia muzycznego II stopnia
  • aktywizowanie do działalności kulturalnej na rzecz środowiska szkolnego.
 7. Nauka na instrumentach jest indywidualna, pozostałe przedmioty muzyczne prowadzone są w minimum 12 osobowych grupach.
 8. Kształcenie ogólne odbywa się w systemie klasowo-lekcyjnym, zorganizowanym w dwóch budynkach szkolnych.
 9. Przyjęcie uczniów odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności do nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznym regulaminem szkoły.
 10. Przydatność kandydata do kształcenia muzycznego OSM l st. bada specjalna komisja badania uzdolnień muzycznych powołana przez Dyrektora Zespołu.
 11. Termin badania przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego zostaje wyznaczona w odrębnym terminarzu.
 12. Rekrutacja i wstępne badania dzieci w przedszkolach rozpoczynają się od miesiąca lutego danego roku szkolnego.
 13. Rodzice, których dzieci nie uczęszczają do przedszkoli, zgłaszają dziecko indywidualnie w Sekretariacie Szkoły - telefon: 426-49-27.
 14. Warunki przyjęcia uczniów do OSM l st. zawarte są w regulaminie wewnętrznym szkoły.
 15. Szkoła przyjmuje uczniów do klasy 1 zgodnie z decyzją władz prowadzących i nadzorujących szkołę.
 16. Uczeń może być przyjęty do klasy programowo wyższej po zbadaniu przydatności i umiejętności gry na instrumencie przez komisję.